Disclaimer

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van Schildklier Organisatie Nederland en deze site gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De medisch inhoudelijke artikelen zijn samengesteld door onze kenniscommissie en redactie en vervolgens op hun feitelijke juistheid gecontroleerd door leden van onze Medisch-wetenschappelijke Advies Raad. Nieuwsberichten worden samengesteld door de redactie onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Schildklier Organisatie Nederland gedelegeerd aan de webredactie.

Toch is het mogelijk, dat er in zowel de website van Schildklier Organisatie Nederland, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Schildklier Organisatie Nederland kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een ingezette behandeling.

Raadpleeg altijd een arts als u twijfelt over uw gezondheid

Schildklier Organisatie Nederland aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie.

 

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van Schildklier Organisatie Nederland. Schildklier Organisatie Nederland geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze site, op welke wijze dan ook.

Schildklier Organisatie Nederland spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
Schildklier Organisatie Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover Schildklier Organisatie Nederland beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Schildklier Organisatie Nederland deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

Alle inhoud en onderdelen van de websites van Schildklier Organisatie Nederland en de schriftelijke uitgaven, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan zonder toestemming van de stichting.

Schildklier Organisatie Nederland, 23 mei 2018