Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen

Voor het verantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon hebben Patiëntenfederatie Nederland, FMS, NHG, LHV, KNMP en ZN afspraken gemaakt.

Je vindt hieronder een letterlijke weergave van de werkafspraken die van toepassing zijn op het levothyroxine, zoals vermeld in de Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen.

Dat levothyroxine op de rode lijst staat, betekent dat levothyroxine niet gewisseld mag worden, tenzij er een medische reden is en arts en patiënt dit samen besluiten.

2 Werkafspraken (Leidraad, hoofdstuk 2, pagina 5)

2.1 Verantwoord wisselen van medicijnen in drie categorieën

Werkafspraak 1

Om het verantwoord wisselen van medicijnen mogelijk te maken, worden medicijnen in drie categorieën ingedeeld:

  • Rood: niet wisselen van medicijnen voor de vermelde indicaties, tenzij het (betreffende merk) medicijn (tijdelijk) door tekorten niet (meer) verkrijgbaar is in Nederland.
    • Medicijnen in deze categorie hebben een smalle therapeutische breedte. Hierbij liggen de effectieve en toxische concentraties dicht bij elkaar. Voorkomen moet worden dat de dosering niet-effectief is (te lage dosis) of toxisch (te hoge dosis).
      SON: dit geldt voor levothyroxine.
    • In het geval het medicijn niet verkrijgbaar is als gevolg van een (tijdelijk) tekort1, is zorgvuldige en onderling afgestemde begeleiding van de patiënt bij het wisselen van het medicijn naar een ander merk, door voorschrijver en apotheker noodzakelijk, conform geldende beroepsrichtlijnen en –standaarden.
    • In Bijlage B staat de lijst met medicijnen in de rode categorie weergegeven.

1 Voor een actueel overzicht van tekorten en mogelijke oplossingen zie Farmanco.knmp.nl

Bijlage B. Rode categorie (Leidraad, bijlagen, pagina 15)

De medicijnen in de rode categorie zijn de medicijnen die staan vermeld in de KNMP handleiding Geneesmiddelsubstitutie’ (versie: september 2018) als medicijnen met een smalle therapeutische breedte.

Deze lijst wordt pragmatisch aangehouden als ‘startlijst’ en zal na evaluatie worden bijgewerkt. Partijen treden daartoe met elkaar in overleg.
Medicijnen met een smalle therapeutische breedte, waarbij substitutie kan leiden tot ongewenste effecten of falen van de therapie.2

2 KNMP-handleiding Geneesmiddelsubstitutie, september 2018. Tabel 1, pagina 9.

Meer lezen

Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen, versie 1.1 (november 2022)