Jongeren en arbeidsongeschikt

Als je op jonge leeftijd ziek of gehandicapt bent geworden, heb je misschien recht op een Wajong-uitkering. Wat houdt deze in? En kom jij misschien in aanmerking?

Dit artikel is gepubliceerd in Schild magazine, juni 2020

De Wajong is een volks – verzekering. Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening (voor) jonggehandicapten. Sinds deze wet op 1 januari 1998 in werking trad, is ze meerdere keren gewijzigd. Daardoor bestaan er nu drie soorten Wajong-uitkeringen, namelijk de ‘oude’ Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015. Voor wie een Wajong-uitkering heeft van vóór 2015, hangt de hoogte ervan af van de situatie, leeftijd en inkomen.

Wajong 2015

Voor nieuwe gevallen geldt de Wajong 2015. Deze is alleen nog bedoeld voor jonggehandicapten of zieken die arbeidsongeschikt zullen blijven en ook in de toekomst niet kunnen werken. Dit heet ‘duurzaam geen arbeidsvermogen’. In principe bedraagt de uitkering 75 procent van het minimumloon¹. Val je onder een van de eerdere Wajongregelingen? Dan is de uitkering afhankelijk van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent.

Voor wie?

Wil je aanspraak kunnen maken op de Wajong 2015, dan moet een van de volgende situaties op jou van toepassing zijn:

  • Op de dag van je 18e verjaardag had je een langdurige ziekte of handicap.
  • Na je 18e verjaardag en voor je 30e verjaardag was er sprake van een langdurige ziekte of handicap.

Verder gelden de volgende criteria:

  • In het jaar voordat je ziek of gehandicapt werd, volgde je in ieder geval gedurende een half jaar een opleiding.
  • Wanneer je een aanvraag indient voor een Wajong-uitkering, volg je geen opleiding en je ontvangt geen studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren.
  • Je woont in Nederland.

Ben je duurzaam arbeidsongeschikt en denk je aan de criteria te voldoen? Dan kun je bij het UWV een zogenaamde Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen². Het UWV beoordeelt dan of je inderdaad aan de voorwaarden voldoet voor een Wajong-uitkering.

Wet vereenvoudiging Wajong

Eind 2019 nam de Tweede Kamer de Wet vereenvoudiging Wajong aan. Daarmee wordt de Wajongregeling gunstiger. Zo ga je er financieel op vooruit als je werkt. Bovendien kun je langer terugvallen op de Wajong als je je (parttime) baan kwijtraakt. Daarnaast wordt het toch mogelijk om onderwijs te volgen voor mensen die volledig onder de Wajong 2015 vallen.

Wajong of bijstand

Val je onder de eerdere Wajongregelingen? Dan word je beoordeeld op arbeidsvermogen, dus de mate waarin je in staat wordt geacht te werken. Kon je voorheen op basis van deze beoordeling geen aanspraak meer maken op de Wajong? Dan kon je een beroep doen op de Invoeringswet Participatiewet, oftewel de bijstand³. In dat geval speelde het eventuele inkomen van je partner een rol, evenals de vermogenstoets. Inmiddels is overeengekomen dat ‘oude gevallen’ – herkeurde Wajong-ers met arbeidsvermogen – per 1 januari 2018 recht behouden op een Wajong-uitkering van 70 procent van het minimumloon. Je hoeft dan dus geen beroep te doen op bijstand.

Bronnen

  1. Rekenhulp
  2. UWV – wat is wajong
  3. Invoeringswet Participatiewet van 2/7/2014: hierin is onder meer de Wet werk en bijstand opgegaan.