Indieningsprocedure patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek

Voor steunverzoeken voor subsidieaanvragen of verzoeken tot medewerking aan een onderzoek verwijzen wij graag naar onderstaande procedure.

Versie maart 2021

 1. Uiterlijk 12 weken voor de sluitingsdatum van de call moet de aanvraag zijn aangemeld bij onderzoek@schildklier.nl.
 2. De abstract/vooraanvraag en zo mogelijk (een deel van) de volledige aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor de sluitingsdatum worden ingediend.
 3. De aanvrager ontvangt binnen 2 weken een onderbouwde reactie van SON met op- en aanmerkingen. Mogelijkheden:
  a. positieve beoordeling
  b. advies tot aanpassing
  c. negatieve beoordeling [1]
 4. De volledige aanvraag moet uiterlijk 4 weken voor sluitingsdatum ingediend worden bij SON.
 5. De directeur SON verzendt uiterlijk 1 week voor sluitingsdatum een steunbrief naar de aanvrager [2].

Samengevat, aanvrager

12 weken voor sluitingsdatum aanmelding aanvraag
8 weken voor sluitingsdatum insturen abstract/vooraanvraag
6 weken voor sluitingsdatum ontvangst reactie SON
4 weken voor sluitingsdatum insturen volledige aanvraag
1 week voor sluitingsdatum ontvangst steunbrief SON

Beoordelingscriteria SON

De beoordelingscriteria zijn (indicatief, niet limitatief en niet volgordelijk):

 • Passend in lijn met de hoofdpunten Kennisagenda van SON is een pré;
 • Is er samenwerking met partners van SON?
  (Onderzoekers, hoogleraren, MAR, NVE, Schildkliernetwerk, DTCG, e.d.);
 • Gaat het om een voor SON relevant praktijkgericht onderzoek of project waarin toegelicht welke verbeteringen er kunnen worden bereikt met het onderzoek?
 • Gaat het om voor SON relevant fundamenteel onderzoek?
 • Wordt het patiëntperspectief voldoende en aantoonbaar meegenomen?
 • Is er bij SON voldoende en passende menskracht beschikbaar om waar nodig te participeren? [3]
 • Is de gevraagde facilitering door SON realistisch en haalbaar? [4]
 • Wordt er een reëel budget voor SON meegenomen in de aanvraag? [5]
 • Is er voorzien in een afspraak om de (tussentijdse) resultaten publieksvriendelijk te publiceren (bijvoorbeeld voor Schild magazine en website)?
 • Is er een onderbouwd positief advies van de Medisch wetenschappelijke Adviesraad van SON?
[1] Een afwijzing door SON wordt met redenen omkleed schriftelijk toegelicht
[2] Bij zwaarwegende bezwaren kan alsnog een afwijzing volgen, ook die wordt toegelicht
[3] Afweging van aantal ingediende vragen en omvang van benodigde inzet op jaarbasis
[4] Oordeel over bijvoorbeeld het aantal maximaal wenselijke enquêtes op de website op jaarbasis
[5] Uitgangspunt is 100 euro per in te zetten uur (richtlijnen Patiëntenfederatie Nederland)