Privacy

Privacybeleid van Schildklier Organisatie Nederland (SON)

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schildklier Organisatie Nederland (hierna te noemen: “SON” en “we”) verwerkt van haar donateurs, medewerkers, vrijwilligers of andere geïnteresseerden.

Indien u donateur wordt van SON, een eenmalige donatie doet, u aanmeldt voor de nieuwsbrief of om een andere reden die verband houdt met de missie van SON persoonsgegevens aan SON verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Schildklier Organisatie Nederland (SON)
Albrechtlaan 26B
1404 AL Bussum
KvK nummer 52741443

Bij SON is geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Op grond van artikel 37 van de AVG voldoet SON niet aan een van de drie situaties waarin het aanwijzen van een FG verplicht is. Die situaties zijn als volgt:

 • De organisatie is een overheidsinstantie of publieke organisatie;
 • De organisatie die vanuit kernactiviteiten op grote schaal individuen volgt, zoals bijvoorbeeld profileren van mensen, cameratoezicht en monitoring gezondheid via wearables;
 • De organisatie die vanuit kernactiviteit op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijk verleden.

Als u vragen of verzoeken hebt over dit privacybeleid, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@schildklier.nl of door te bellen naar het secretariaat op 085 489 12 36 (ma t/m vr 8.30 – 12.30 uur).

2. Welke gegevens verwerkt SON en voor welk doel

2.1 In het kader van het donateurschap moeten we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 1. voor- en achternaam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. bankrekeningnummer
 6. hoogte donatie

2.2 In het kader van eenmalige donatie verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. voor- en achternaam
 2. e-mailadres
 3. hoogte donatie

2.3 Om gericht aan de realisatie van de missie van SON te kunnen werken, ontvangen we ook graag van donateurs:

 1. geslacht
 2. vrijwilliger ja/nee
 3. interessegebieden

2.4 SON verwerkt de in punt 2.1, 2.2. en 2.3 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het toezenden van ons ledenblad Schild, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of voor het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 2. uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw eenmalige donatie;
 3. daarnaast willen we graag weten of u zich als vrijwilliger aanmeldt, voor de organisatie van het vrijwilligerswerk;
 4. wij gebruiken uw interessegebieden voor het versturen van gerichte uitnodigingen en informatie over de door SON georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes en voor de belangenbehartiging;
 5. wij vragen niet actief om gegevens inzake gezondheid. Het gebeurt soms dat wij van individuen – op vrijwillige basis en op eigen initiatief – gegevens krijgen over medicijnenwissel, -verstrekking en/of -vergoeding met het verzoek hun belangen te behartigen bij problemen die zij op het gebied van medicijnen ervaren (zie ook punt 2.4);
 6. uw naam, hoogte van de donatie en het bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van donaties, af te wikkelen;
 7. wat er met uw gegevens gebeurt nadat u uw donateurschap heeft opgezegd, vindt u onder punt 4 Bewaartermijnen;
 8. SON gebruikt uw naam en e-mailadres om u op frequente basis haar e-mail nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de schildklier toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing;
 9. SON kan uw naam en telefoonnummer gebruiken om u telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en aanbiedingen van SON.
 10. bij het deelnemen aan een enquête worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor dit doel. Na twee jaar worden de persoonsgegevens en alle resultaten van als privacygevoelig aangemerkte vragen verwijderd. Namen en adressen gebruikt in de Spidox- enquêtetool worden automatisch verwijderd.

2.5 SON kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor belangenbehartiging, onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Forum, Facebook groep(en), websitegebruik en cookies

3.1 Leden kunnen zich registreren voor het besloten Forum dat via de website van SON te benaderen is. Tijdens het registratieproces worden de persoonsgegevens naam en e-mailadres verzameld. SON gebruikt deze gegevens om technisch toegang te verlenen tot het Forum.

3.2 Naast het Forum bestaan er ook besloten Facebookgroepen. Deze vallen niet onder het beheer van SON en SON heeft dus geen toegang tot de daar geregistreerde persoonsgegevens.

3.3 Wanneer iemand gebruik maakt van de website van SON worden bij ingelogde gebruikers geen klik- en gebruiksgegevens, zoals contentgebruik en persoonlijke voorkeuren, op individueel niveau bijgehouden.

3.4 De website van SON maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst door het systeem van de website die u bezoekt. De cookies die SON plaatst zijn nooit terug te leiden naar uw persoonsgegevens, zoals uw naam of e-mailadres. De cookies die SON plaatst op uw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het onthouden van sessies en gebruikersnamen;
 • Het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website;
 • Het beschermen tegen geautomatiseerde aanmeldingen.

Het is mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van uw browser, zie bijvoorbeeld de uitleg van de consumentenbond.

Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van de website van SON minder goed of niet meer functioneren.

4. Bewaartermijnen

4.1 SON verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw donateurschap.

4.2 Na opzegging van uw donateurschap bewaart SON uw persoonsgegevens tot uiterlijk een half jaar. We gebruiken deze persoonsgegevens om u te kunnen vragen naar uw ervaringen met SON en om u te informeren over de voordelen van het donateurschap.

4.3 Na het doen van een eenmalige donatie, bewaren we uw gegevens tot uiterlijk één jaar nadat u de donatie gedaan heeft. We gebruiken deze persoonsgegevens om u te bedanken voor uw donatie, en u te kunnen vragen naar uw ervaringen met SON;

4.4 Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal SON de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SON passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee beveiligen we uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt SON gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze partijen verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van SON. Met de verwerkers heeft SON een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin we de verwerker verplichten om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit Privacy-beleid na te leven. Via info@schildklier.nl kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

6.1 Via de donateursadministratie (info@schildklier.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te laten wijzigen of verwijderen. SON zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien SON uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit verzoek eveneens melden via info@schildklier.nl. SON zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen vier weken, in behandeling nemen en een passende oplossing met u bespreken.

6.3 SON kan op uw verzoek (sommige van) uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal SON u hiervan op de hoogte brengen.

6.4 Hebt u klachten over de wijze waarop SON uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kunt u een mail sturen naar info@schildklier.nl . Indien dit niet leidt tot een oplossing, kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep doen op de bevoegde rechter.

6.5 Eventuele vragen of opmerkingen over dit Privacy-beleid kunt u doorgeven op telefoonnummer 085 489 12 36, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

7. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen zal SON via de website bekend maken. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 4 maart 2021.

Download het privacybeleid