Actiepunten patiënten voor politieke partijen

In aanloop naar de aanstaande verkiezingen in november roept Patiëntenfederatie Nederland – als vertegenwoordiger van ruim 200 patiëntenorganisaties waaronder Schildklier Organisatie Nederland – politieke partijen op om in hun verkiezingsprogramma te kiezen voor passende zorg voor patiënten. Volgens Patiëntenfederatie Nederland is dit dé manier om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg ondanks de toenemende vraag en beperkte capaciteit de komende jaren te garanderen.

Kies voor passende zorg: niet minder, maar anders!

Schildklier Organisatie Nederland staat ten volle achter de boodschap van directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland Dianda Veldman dat er fundamentele politieke keuzes nodig zijn om de goede zorg voor patiënten de komende decennia te garanderen: “Patiënten in Nederland moeten op goede zorg kunnen (blijven) rekenen. Wij geloven dat dat kan door meer regie, een efficiëntere organisatie, beter gebruik van technologie en intensievere samenwerking over zorgdomeinen en instellingsmuren heen. Al die veranderingen kunnen bovendien alleen goed plaatsvinden met inbreng en inspraak van patiënten. Zij moeten daarin een sterke positie krijgen. Ons verkiezingsmanifest helpt politieke partijen hopelijk om daarvoor de goede keuzes te maken.”

Acht concrete actiepunten

Om dit te bereiken doet Patiëntenfederatie Nederland in een verkiezingsmanifest acht concrete aanbevelingen aan politieke partijen om op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s die op dit moment geschreven worden.

Oproep aan politieke partijen:

1. Pak de wachtlijsten aan

Mensen moeten erop kunnen rekenen dat zij de noodzakelijke zorg tijdig krijgen. Daarom moet er landelijke regie komen om de wachtlijsten voor de ouderenzorg en ziekenhuizen weg te werken. En te zorgen dat alle mensen toegang hebben tot huisartsenzorg. Zorgaanbieders en verzekeraars moeten samen hiermee aan de slag gaan en een actieplan maken. En Mensen die wachten moeten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar passende zorg krijgen.

  2. Stop de stapeling van zorgkosten

  Mensen moeten erop kunnen rekenen dat zij de zorg die ze nodig hebben kunnen betalen. Dit is voor steeds meer mensen een probleem. Ze mijden zorg, met negatieve consequenties voor gezondheid en kwaliteit van leven. Daarom moet dit worden aangepakt: verlaag het verplicht eigen risico, schaf het vrijwillig eigen risico af, behoud het Wmo-abonnementstarief en beperk de eigen bijdragen voor zorg, hulpmiddelen en medicijnen.

  3. Vergoed mondzorg en fysiotherapie vanuit het basispakket

  Mensen moeten erop kunnen rekenen dat mondzorg en fysiotherapie laagdrempelig beschikbaar en betaalbaar zijn. Dat is belangrijk voor de gezondheid en kwaliteit van leven. Goede toegang tot en vergoeding van mondzorg en fysiotherapie werken preventief en het voorkomt andere en duurdere zorg. Daarom moet basismondzorg, zoals controle en eenvoudige ingrepen als vullingen, voor iedereen eenvoudig en financieel toegankelijk zijn. En voor mensen met een chronische aandoening of beperking moeten ook de eerste 20
  behandelingen van fysio- en oefentherapie vergoed worden.

  4. Versimpel de toegang en ondersteuning van zorg thuis

  Ouderen en andere mensen met een kwetsbare gezondheid moeten erop kunnen rekenen dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, mits veilig en met de noodzakelijke ondersteuning. Daarom moet het voor hen veel simpeler gemaakt worden om deze zorg en ondersteuning te verkrijgen. En mogen mensen die nog thuis wonen en een indicatie voor verpleeghuiszorg hebben, er niet op achteruit gaan. Zoals nu vaak wel het geval is.

  5. Geef inzicht in de uitkomsten van zorg

  Mensen moeten erop kunnen rekenen dat de zorg die zij krijgen bijdraagt aan herstel en kwaliteit van leven. Daarom moeten patiënten inzicht krijgen in de kwaliteit van hun zorg(verlener/aanbieder) en wat de uitkomsten van behandelingen zijn. De overheid moet hier het voortouw in nemen en zorgen dat deze gegevens daadwerkelijk en toegankelijk beschikbaar komen. Zodat patiënten een passende zorgverlener kunnen kiezen. En zij samen met hun zorgverlener(s) kunnen beslissen welke zorg voor hen passend is en toegevoegde waarde voor hun leven heeft.

  In het visiedocument Schildklierzorg vanuit patiëntenperspectief pleit SON voor inzicht in de uitkomst van de behandeling.

  6. Voer hybride zorg versneld in

  Mensen moeten zelf kunnen kiezen of ze de zorg digitaal en/of fysiek krijgen. Bied patiënten zorg op de manier die zij passend vinden. En voorkom daarmee ook reistijd en -kosten voor patiënten en hun naasten. Daarom moet er in alle zorgsectoren versneld voldoende aanbod van hybride zorg beschikbaar komen. Bevorder dat de zorg die hybride gegeven kan worden, binnen afzienbare termijn ook digitaal beschikbaar komt. Zo wordt beschikbare capaciteit binnen de zorg ook slimmer ingezet en dragen we bij aan duurzame zorg.
  SON schreef hier eerder over.

  7. Bepaal opnieuw welk zorgaanbod waar in Nederland nodig is

  Mensen moeten erop kunnen rekenen dat de juiste zorg op de juiste plek beschikbaar is. Veel zorg, bijvoorbeeld voor mensen met een chronische ziekte, moet dichter bij huis beschikbaar komen. En ingewikkelde behandelingen of complexe operaties waar gespecialiseerde artsen voor nodig zijn, mogen wat verder weg. Dat gaat niet vanzelf. Daarom is een nieuwe inrichting van het zorglandschap nodig, met inbreng van patiënten(organisaties). Houd daarbij rekening met demografische ontwikkelingen en groei- en krimpregio’s.

  SON pleit al jaren voor concentratie van zorg bij schildklierkanker.

  8. Geef patiënten een volwaardige stem in de zorg

  Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat het patiëntperspectief centraal staat bij de inrichting van passende zorg. Geef patiënten inspraak en een sterke positie bij veranderingen in de zorg. Dit mag niet vrijblijvend zijn. Daarom moet patiëntparticipatie in de zorg wettelijk verankerd en goed gefaciliteerd worden. En is ook een ruimere financiering van patiëntenorganisaties nodig. Zorg dat zij hun onmisbare rol kunnen vervullen bij zowel de inrichting van passende zorg, als op het gebied van voorlichting, lotgenotencontact en
  belangenbehartiging.

  Verkiezingsmanifest Patiëntenfederatie Nederland

  Bron: Nieuwsbericht ‘Kies voor passende zorg: niet minder maar anders’