Complementaire zorg

Tot nu toe is het uitgangspunt van Schildklier Organisatie Nederland (SON) dat informatie die wij naar buiten brengen gebaseerd moet zijn op wetenschappelijk onderbouwde bronnen en reguliere gezondheidszorg. Ook bij het faciliteren van activiteiten binnen SON-verband, zoals de besloten Facebookgroepen, hanteren we dit uitgangspunt: men mag alleen iets plaatsen binnen het kader van ‘wetenschappelijk onderbouwd’ en ‘reguliere geneeskunde’. Overall een ‘strakke’ lijn.

Lees meer over ons standpunt in Schild magazine ‘Is het veilig en effectief?

Wij ervaren echter in toenemende mate dat een deel van onze donateurs en bredere achterban ook op zoek gaat naar complementaire en soms ook alternatieve zorg. Ingegeven door aanhoudende klachten ondanks een reguliere behandeling, maar ook vanuit de behoefte ‘zelf iets te kunnen doen’ om zo goed mogelijk te leven met hun schildkieraandoening. Dit laatste geldt voor mensen die niet én wel goed zijn ingesteld op medicatie.

Complementaire zorg is aanvullende zorg naast reguliere zorg (niet in plaats van). Denk aan mindfulness, yoga, vitaminen en mineralen, kruiden, massage, accupunctuur, aromazorg, diëten, Reiki, osteopathie, etc.

Infographic Van Praag Instituut
Overzicht complementaire zorg

Houvast bieden

Als je gaat ‘zoeken’ kom je al snel in de alternatieve en/of complementaire (internet-)wereld terecht waar zin en onzin door elkaar staan, vaak commercieel gedreven. Als Schildklier Organisatie Nederland willen we kijken of het haalbaar is de mensen tegemoet te komen, handvatten te bieden bij het maken van keuzes als het gaat om complementaire zorg (alternatieve zorg laten wij buiten beschouwing). Idealiter hopen we informatie te kunnen bieden over veilige en bewezen effectieve complementaire behandelingen en in elk geval een toetsingskader. 

Enquête schildklieraandoeningen en complementaire zorg

Een eerste stap in dit traject is een inventarisatie onder mensen met een schildklieraandoening om te kijken in hoeverre complementaire zorg een rol speelt in het leven van schildklierpatiënten en op welke wijze.

Hierbij nodigen we je uit mee te werken aan dit onderzoek door een korte enquête in te vullen. Ook als je geen ervaring hebt met complementaire zorg zijn we geïnteresseerd in jouw antwoorden.

Ga naar de vragenlijst