Complementaire zorg

Schildklier Organisatie Nederland (SON) oriënteert zich hoe we met de toenemende vraag naar informatie over complementaire (aanvullende) zorg in relatie tot schildklieraandoeningen moeten omgaan. Waarbij we willen vasthouden aan onze rol als baken van ‘evidence based’ informatiebron.

Om hier goed inzicht in te krijgen organiseerden we een aantal activiteiten:

  • een enquête onder mensen met een schildklieraandoening (augustus)
  • een discussie met zorgprofessionals uit het (schildklier)veld (11 oktober) en
  • een Kennisfestival met onze vrijwilligers (25 november)

We analyseren nu de opgehaalde informatie en leggen de uitkomsten voor aan onze Medisch-wetenschappelijke adviesraad. De uitkomst en de visie van SON voor de toekomst communiceren we als eerste aan onze donateurs.

Complementaire zorg is aanvullende zorg naast reguliere zorg (niet in plaats van). Denk aan mindfulness, yoga, vitaminen en mineralen, kruiden, massage, accupunctuur, aromazorg, diëten, Reiki, osteopathie, etc.

Achtergrond

Het uitgangspunt van SON is dat informatie die wij naar buiten brengen gebaseerd moet zijn op wetenschappelijk onderbouwde bronnen en valt binnen de reguliere gezondheidszorg. Ook bij het faciliteren van activiteiten binnen SON-verband, zoals de besloten Facebookgroepen, hanteren we dit uitgangspunt: men kan alleen iets plaatsen binnen het kader van ‘wetenschappelijk onderbouwd’ en ‘reguliere geneeskunde’. Overall hanteren we een ‘strakke’ lijn.

Lees meer over ons standpunt in Schild magazine ‘Is het veilig en effectief?

Wij ervaren echter in toenemende mate dat een deel van onze donateurs en bredere achterban (43%) ook op zoek gaat naar complementaire en soms ook alternatieve zorg. Ingegeven door aanhoudende klachten ondanks een reguliere behandeling, maar ook vanuit de behoefte ‘zelf iets te kunnen doen’ om zo goed mogelijk te leven met hun schildkieraandoening. Dit laatste geldt voor mensen die niet én wel goed zijn ingesteld op medicatie.

Infographic Van Praag Instituut
Overzicht complementaire zorg

Houvast bieden

Als je gaat ‘zoeken’ kom je al snel in de alternatieve en/of complementaire (internet-)wereld terecht waar zin en onzin door elkaar staan, vaak commercieel gedreven. Als Schildklier Organisatie Nederland willen we kijken of het haalbaar is de mensen tegemoet te komen, handvatten te bieden bij het maken van keuzes als het gaat om complementaire zorg (alternatieve zorg laten wij buiten beschouwing). Idealiter hopen we informatie te kunnen bieden over veilige en bewezen effectieve complementaire behandelingen en in elk geval een toetsingskader. 

Enquête schildklieraandoeningen en complementaire zorg

In augustus heeft Schildklier Organisatie Nederland een inventarisatie onder mensen met een schildklieraandoening gehouden om te kijken in hoeverre complementaire zorg een rol speelt in het leven van schildklierpatiënten en op welke wijze. Het resultaat volgt.