Bijeenkomst met Kamerleden over zorg en werk

Op 27 februari organiseerden Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in) een bijeenkomst over het thema zorg en werk. Ervaringsdeskundigen, die van jongs af aan of gedurende het leven te maken hebben gekregen met een beperking, chronische ziekte en/of psychische aandoening, spraken met Kamerleden en medewerkers van VVD, NSC, GL/PvdA en BBB over ervaringen met sociale zekerheid en arbeidsparticipatie.
Schildklier Organisatie Nederland is lid van Patiëntenfederatie Nederland.

Werk is belangrijk

Mensen die werken ervaren een betere kwaliteit van leven en gezondheid. Werk biedt niet alleen financiële zekerheid, maar ook sociale contacten, structuur en afleiding. Het huidige systeem van sociale zekerheid en zorg in Nederland belemmert veel mensen echter om te (blijven) werken. Het is tijd voor verandering.

Scheiding tussen zorg en werk is niet goed

In vergelijking met andere landen blijft de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening in Nederland achter. Slechts een klein percentage van hen slaagt erin om te (blijven) werken, terwijl velen werk wel als belangrijk beschouwen. De scheiding tussen zorg en werk resulteert vaak in een eenzijdige benadering, waarbij mensen óf vanuit de zorg óf vanuit het werk worden begeleid, zonder dat beide werelden met elkaar communiceren.

Oproep voor betere kansen op de arbeidsmarkt

Om de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een aandoening te vergroten, is een gezamenlijke inspanning nodig. Dit kan bijdragen aan een vermindering van verzuim- en uitkeringskosten, en bovenal de bestaanszekerheid en kwaliteit van leven van mensen verbeteren. Ieder(in), MIND en Patiëntenfederatie Nederland pleiten voor de volgende stappen:

  • Maak werk een vast onderwerp in de spreekkamer, bij diagnose, behandeling en nazorg.
    Een voorbeeld hiervan is de rol van de Klinisch Arbeidsgeneeskundige in het ziekenhuis, die een brug slaat tussen arbozorg en klinische zorg.
  • Bied ondersteuning vanuit de zorg en op het werk.
    Initiatieven zoals Individuele Plaatsing en Steun (IPS) zijn bewezen effectief bij het ondersteunen van mensen met ernstige psychische problemen om aan het werk te komen. 
  • Maak het voor iedereen met een uitkering mogelijk om de stap naar betaald werk te zetten.
    Mensen die vanwege hun beperking geen volledige werkweek kunnen werken, kunnen zich vaak niet uit de uitkering werken. 

Schildklierpatiënten en re-integratie

Het recent met een subsidie door ZonMw beloonde project ‘Mijn Re-integratie Platform voor mensen met een chronische aandoening’ past perfect binnen bovenstaand pleidooi. Dit door Schildklier Organisatie Nederland (SON) ingediende project wil de arbeidsparticipatie voor chronisch zieken verbeteren door hen passend te ondersteunen in hun re-integratietraject. Stakeholders, zoals bedrijfsartsen en de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), waren nauw bij de ontwikkeling betrokken en werken vanuit hun perspectief mee om de aansluiting mogelijk te maken naar werk. 
Lees meer over het project.

Verbetering richtlijn voor schildklierpatiënten

De module ‘Randvoorwaarden – Schildklierfunctiestoornissen en arbeidsparticipatie’ (onderdeel van de richtlijn Schildklierfunctiestoornissen) is ook een goede aanzet om de kloof tussen zorg en werk kleiner te maken. In deze nieuwe module wordt speciaal aandacht besteed aan de knelpunten die patiënten met een schildklieraandoening kunnen hebben ten aanzien van werk. Tevens worden aanbevelingen gedaan hoe de werkgever en werknemer hierbij optimaal ondersteund kunnen worden. Lees meer op de website van Schildklier Organisatie Nederland.

De Kamerleden ontvingen een hand out met de belangrijkste punten.

Bron: Nieuwsbericht PFN ‘Overbrug de kloof tussen zorg en werk koepels in gesprek met Tweede kamer’