Brief aan de informateur

Patienten hebben zich laten horen via een brief aan informateur Plasterk die deze weken gesprekken voert met partijen over het nieuwe kabinet. Patiëntenfederatie Nederland (waarvan Schildklier Organisatie Nederland lid is) heeft een aantal belangrijke aandachtspunten meegegeven (medio januari).

De toenemende vraag naar zorg in relatie tot de beperkte middelen en capaciteit vragen om fundamentele politieke keuzes. Dit hoeft tot mindere kwaliteit van zorg te leiden.

Dit vraagt (…) een écht andere inrichting van ons zorglandschap. Waarin zorgverleners goed samenwerken, vanuit de patiëntvraag en vanuit één dossier. En waar beschikbare capaciteit, met hulp van digitale zorg en goede gegevensuitwisseling, optimaal ingezet wordt.

Belangrijke aandachtspunten

1. Zet in op toegankelijke en betaalbare zorg

Patiënten maken zich in de eerste plaats zorgen over de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg. Door personeelstekorten vragen patiënten zich af of er in de toekomst nog wel voldoende zorg (in de buurt) beschikbaar is. Door de steeds maar stijgende kosten die patiënten kwijt zijn aan zorg, vragen patiënten zich ook af of ze de zorg over tien jaar nog wel kunnen betalen. (…) Inzet van het nieuwe kabinet zou daarom gericht moeten zijn op:

  • Pak wachtlijsten aan
    Mensen moeten erop kunnen rekenen dat zij de noodzakelijke zorg tijdig krijgen. Daarom moet er landelijke regie komen om de wachtlijsten in de ziekenhuizen en in de langdurige zorg weg te werken. Zorg ook dat alle mensen in Nederland toegang hebben tot huisartsenzorg. (…)
  • Stop de stapeling van zorgkosten
    Mensen moeten erop kunnen rekenen dat zij de zorg die ze nodig hebben kunnen betalen. Dit is voor steeds meer mensen een probleem. Ze mijden zorg, met negatieve consequenties voor gezondheid en kwaliteit van leven. Daarom moet dit worden aangepakt: verlaag het verplicht eigen risico, schaf het vrijwillig eigen risico af, behoud het Wmo-abonnementstarief en beperk de eigen bijdragen voor zorg, hulpmiddelen en medicijnen. Zorg dat basismondzorg en fysiotherapie laagdrempelig beschikbaar en betaalbaar zijn.

2. Zet in op transparantie over kwaliteit van de zorg

Goede ambitie om onnodige administratie en regeldruk voor zorgverleners te verminderen mag en hoeft echter niet ten koste te gaan van transparantie. Waardevolle concrete en meetbare kwaliteitsafspraken dreigen nu te verdwijnen in de behoefte om administratieve lastendruk te verminderen. Daarmee verliezen we echter het inzicht in de kwaliteit van zorg. Terwijl het gaat om dienstverlening aan kwetsbare mensen. Het is belangrijk dat het kabinet bevordert en waarborgt dat de kwaliteit van zorg objectief gemeten, gemonitord en waar nodig verbeterd wordt. Altijd met betrokkenheid van patiënten en hun vertegenwoordigers.

De behandeling monitoren is één van de speerpunten in het visiedocument ‘Schildklierzorg vanuit patiëntenperspectief’ van Schildklier Organisatie Nederland.

  • Geef inzicht in de uitkomsten van zorg
    Mensen moeten erop kunnen rekenen dat de zorg die zij krijgen bijdraagt aan herstel en kwaliteit van leven. Daarom moeten patiënten inzicht krijgen in de kwaliteit van hun zorg(verlener/aanbieder) en wat de uitkomsten van behandelingen zijn. De overheid moet hier het voortouw in nemen en zorgen dat deze gegevens objectief gemeten en voor patiënten en cliënten toegankelijk beschikbaar komen. (…)

Geef patiënten een volwaardige stem in de zorg

Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat het patiëntperspectief centraal staat bij de inrichting van passende zorg. Geef patiënten inspraak en een sterke positie bij veranderingen in de zorg. Dit mag niet vrijblijvend zijn. Patiëntparticipatie in de zorg moet wettelijk verankerd en goed gefaciliteerd worden. Dat vraagt ook om een ruimere financiering van patiëntenorganisaties. Zorg dat zij hun onmisbare rol kunnen vervullen bij de inrichting van passende zorg en op het terrein van voorlichting, ondersteuning, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Lees de volledige brief: