Positief resultaat campagne ‘Samen Beslissen’

Een onderzoek naar de campagne Samen Beslissen in de zorg laat een positieve trend zien. Ongeveer een derde van de bevraagde zorggebruikers herkent de campagne. Deze mensen:

  • geven vaker aan dat ze tijdens hun laatste afspraak de beslissing samen met hun zorgverlener namen
  • geloven vaker dat ze kunnen helpen bij het maken van een keuze dan de groep die de campagne niet herkent

Dat blijkt uit een tussenrapportage van onderzoeksbureau Kantar Public, uitgevoerd in opdracht van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Patiëntenfederatie Nederland (PN) coördineert namens alle campagnepartners de ontwikkeling van de campagne. Als lid van PN neemt ook SON neemt deel aan deze campagne.

SON en samen beslissen

Een goede samenwerking tussen de behandelaar en de patiënt is cruciaal om tot goede schildklierzorg te komen. Vanuit deze overtuiging richt Schildklier Organisatie Nederland (SON) zich al jaren op activiteiten die het zgn. ‘samen beslissen’ daadwérkelijk mogelijk maakt. Onder meer door mensen met schildklieraandoeningen specifieke informatie en steun te geven. Om het kiezen van de voor jou beste behandeling mogelijk te maken, bijvoorbeeld bij de ziekte van Graves, struma en schildklierkanker. Wij geven tips om het gesprek met je behandelaar voor te bereiden en welke vragen je kunt stellen.

Het kan ook gaan om de behandeling zelf. Ook hiervoor geven wij handreikingen, o.a. informatie over optimaal instellen en tips hoe je samen met je behandelaar tot het meest optimale behandelingsresultaat kunt komen. Deze handreikingen zijn mede gebaseerd op de jarenlange ervaring van onze vrijwilligers.
Lees meer over Samen beslissen bij SON >>

 

Over de tussenrapportage van PN

De campagne is bedoeld om patiënten een stem te geven in hun behandeling en ervoor te zorgen dat de zorg goed aansluit bij hun situatie. De tussenmeting biedt wat dat betreft reden tot optimisme, aldus hoofdonderzoeker Petra Kramer van Kantar Public. ‘We zien sneller resultaat dan ik had verwacht.”
De tussenrapportage geeft vooral een indruk van de mate van commitment van patiënten aan Samen Beslissen. ‘Dat behelst meer dan alleen maar vragen of je van plan bent voortaan samen te beslissen. De voorspellende waarde van antwoorden op die vraag is niet zo groot, omdat mensen vaak ja zeggen maar het vervolgens toch niet doen.’

Om die reden werden in het onderzoek naast de vraag naar iemands intentie ook vragen opgenomen zoals ‘Hoe moeilijk lijkt je het je om bij een toekomstige afspraak zelf te beginnen over wat voor jou belangrijk is?’ en ‘Hoe belangrijk vind je dat?’.
Uit de gecombineerde antwoorden op deze vragen kan de mate van commitment worden afgeleid. Kramer: ‘Dat commitment is op twee van de vijf gemeten gedragingen die onder Samen Beslissen vallen nu al meetbaar toegenomen:

  • het voorbereiden op de afspraak en
  • het vooraf nadenken over belangrijke bespreekpunten

Eerder onderzoek van Kantar Public, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, liet zien dat minder dan de helft van de zorggebruikers ervoer dat een goed gesprek met de zorgverlener over beslissingen rondom zorg en ondersteuning plaatsvond. En dat veel zorgverleners het idee hadden dat patiënten al voldoende betrokken worden of daar juist niet toe in staat zijn.

De campagne loopt tot december 2022 en richt zich op zorggebruikers en dit keer óók op zorgverleners. In juni 2021 is een nulmeting uitgevoerd onder deze doelgroepen. Eind oktober is de tussenmeting gedaan onder zorggebruikers. In 2022 wordt na de tweede massamediale flight (april – juni) een nameting gedaan om de effecten van de campagne op het gedrag en de gedragsintentie van alle doelgroepen vast te stellen.

Bron: nieuwsbericht Patiëntenfederatie Nederland