Reactie minister op vastlopen overleg ‘medicijnwissel’

In een brief aan de Tweede Kamer noemt minister Bruins (VWS) het teleurstellend en spijtig dat betrokken partijen huisartsen, specialisten, patiëntenorganisaties (waaronder SON), apothekersorganisaties, zorgverzekeraars, groothandels, VWS en CBG, niet tot sluitende afspraken kunnen komen over het verantwoord wisselen van medicijnen.

De werkgroepen hebben een ‘niet-wissellijst’ opgesteld die helaas uiteindelijk niet is ondertekend en daarmee nog niet bindend is.

‘Niet-wissellijst’
Op de ‘niet-wissellijst’ staan medicijnen die niet gewisseld mogen worden omdat wisselen van merk aanzienlijke gezondheidsrisico’s en belasting voor de patiënt met zich meebrengt. Dit is onder meer het geval bij levothyroxine. De ‘niet-wissellijst’ heeft een wetenschappelijke grondslag en is onder regie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vastgesteld.

 

De minister geeft in de kamerbrief aan nu een aantal onderdelen uit de leidraad op een andere wijze te gaan regelen.
Het gaat om de volgende drie onderwerpen:

Vastleggen ‘niet-wissellijst’

De minister stelt nadrukkelijk dat de ‘niet-wissellijst’ er moet komen. De huidige substitutielijst van de KNMP met geneesmiddelen, die niet gewisseld zouden mogen worden omdat dat ‘risicovol’ is voor  de gezondheid van de patiënt, is zijns inziens te vrijblijvend. Minister Bruins: “Ik wil niet dat de patiënt onnodig gezondheidsrisico’s loopt. Ik wil daarom alsnog komen tot een dergelijke lijst met een bindend karakter. Ik ga na hoe dit het beste kan.”

Waarborgen medische noodzaak

Minister Bruins pleit voor het op een goede manier gebruiken van ‘medische noodzaak’ en gaat waarborgen regelen. “Het is bedoeld voor medische uitzonderingssituaties en niet voor het voorkomen van eventuele bijbetalingen die ontstaan na een herberekening.” Het gaat hierbij in elk geval om het verankeren van de verantwoording, monitoring en controle.

Patiëntenorganisaties zijn het eens met dit uitgangspunt maar de praktijk heeft geleerd dat Medische Noodzaak veel te vaak niet wordt gehonoreerd, ook niet als de medische noodzaak terecht is en goed onderbouwd. Daarom moet dit onderwerp opnieuw aan de orde komen.

Informatie, begeleiding en publieksvoorlichting

Omdat uit onderzoek blijkt dat het schort aan goede informatie en begeleiding bij het wisselen van medicatie wil de minister hiermee aan de slag. Door bijvoorbeeld bij te dragen aan een campagne om het brede publiek te informeren over het wisselen van geneesmiddelen en de aandachtspunten hierbij.

Voordat dit echter aan de orde kan komen zal eerst duidelijkheid moeten komen over de regelgeving omtrent de niet-wissellijst en de afspraken rond Medische Noodzaak. De komende tijd wordt de inzet van de patiëntenorganisaties dus voortgezet. Wij houden u op de hoogte van de acties.

Bron: 
Kamerbrief-over-uitkomst-verantwoord-wisselen-van-geneesmiddelen

Meer lezen:
Rapport ‘Wisselen van medicijnen’
Zorgverzekeraars en apothekers blokkeren akkoord